Takahara to Tsugizakuri-oji (14km 6-7hr)

Minshuku Nonaka Sanso